ازمة ليام براذرز و علاقة المراجع بهت

بروز رسانی: آدم و موسى برای یکدیگر دلیل و حجت آوردند؛ موسى به او گفت: اى آدم، تو پدر ما هستى، تو بودى كه ما را دچار زیان كردى و ما را از بهشت بيرون راندى. أم أنك ناقم على اختياراتها في الحياة بدءاً من ملابسها وحتى تعاملها مع الناس

2023-02-01
    قثم
  1. ؟
  2. +A -A
  3. )